Транскрипція - Фонетика - Каталог статей - Правила української мови

Вітаю Вас Гість | RSS

Правила Української мови

Четвер, 23.02.2017, 15:03
Головна » Статті » Фонетика

Транскрипція
Транскрипція (від латинського ігапвсгірНо — переписування) — це спеціальне письмо, запроваджене для точної передачі звукового складу слів і текстів.
Розрізняють три типи транскрип-ції: фонетичну, фонематичну та практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її звуковими особливостями.
Фонетична транскрипція ніби «фотографує* реальну вимову, графічно фіксує фізико-акустичні властивості звуків на певному відрізку мовлення.
Фонетична транскрипція україн-ської мови будується на основі укра-їнського алфавіту з використанням додаткових надрядкових знаків, які називають діакритичними (від грецького (НакгНікой — розрізнювальний).
Основні правила транскрипції
•    Слова або речення, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки [ ].
•    Усі слова — як самостійні, так і службові — пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два й більше склади.
•    Не вживаються великі літери та розділові знаки. Замість розділо-вих знаків використовують верти-кальні риски: у середині речення одну, у кінці — дві.
•    Не використовуються зовсім букви алфавіту: я, ю, є, ї, й, щ, ь. Апост¬роф теж не фіксується:
[м/ата], [іун'іст], [шчаста].
•    Застосовуються такі додаткові літери й розрізнювальні знаки:
[а] — значок, поставлений угорі над буквою, позначає наголос;
[пі] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, позна¬чає м’якість приголосного:
[т’ін], [бс’ін ];
[лі’] — цей знак (апостроф) ставить¬ся вгорі з правого боку букви для позначення пом’якшеної вимови твердих приголосних:
[оп’івноч’і], [т'м’ани і ];
[н:] — двокрапка з правого боку букви позначає довготу приголос-ного звука:
[знан:а], [тін:у];
[дж] > [дз] — для позначення зли¬тих звуків (африкат) використову¬ються дві літери, що з’єднані вгорі дужкою («дашком»):
\божола\, [ґедз];
[ ] ] — літера і передає середньо-язиковий звук [у ], уживаний тіль¬ки перед голосними:
Ціжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш], [зна)ут\,
[еи], [ие], [оу] — для позначення нечіткого голосного звука (ненаго- лошений склад) вгорі справа від ос¬
38
 
Фонетика. Графіка. Орфоепія
новної букви пишеться маленька літерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій (ненаголошеній) позиції: [зеирнд ], [жиет':а], [зоузула];
[*/]> ['£] — Для позначення нескла- дотворчих приголосних [в], [у] ста-виться дужечка над літерами: [day], [даіте], але [давати]; [гаі], але [га]ок];
[/] — вертикальна риска на місці розділових знаків у реченні;
[//] — дві вертикальні риски в кінці речення.
Примітка. У шкільній практиці застосо-вується спрощена фонетична транскрип¬ція, яка близька до орфографічного запису. Існує ще деталізована (фонологічна) тран¬скрипція, яку використовують учені-лінг- вісти для записів у діалектологічних експе¬диціях, спеціальних наукових працях тощо.
Приклади фонетичної транскрипції слів
Запоріжжя — [запор'іж’ :а], Святослав — [св’атослау], Наддніпрянщина —
[над:ніпраншчиена], єдність — [jednicm ], ім’я — [iMja], мрія — [Mp'ija], письменник — [пиесмен:ик], різьбяр — [різ б’ар], яблуня — [іаблуна],
кожух — [коужух], джерело — [ожеиреилд],
дзвін — [дз'в’ін], читайте — [чиетаї те], під’їжджаю — [п’ід]іж§жа}у], розширити — [рош:йрити], пасуться — [пасуц’:а].
Зразок фонетичної транскрипції тексту
Орфографічний запис:
Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї», а також,
витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви «є», що зрізаний з неба разом із ниточкою.
Бо кажуть, дитино,
Що мова наша — солов’їна.
І. Малкович.
Фонетичний запис (транскрипція): [хаі це / можливо / і неи наісут:ев’іше / але ти / диетйно / покликана захиешчати свО]іми долонками крйх’ітну св’ічеичку букви / ]і / а також / вйтагнуушис на палчиках / обеирігати м’ісачниі серпик букви / уе / шчо зр'ізаниі з неба разом із нйточкоіу // бо кажут / диетйно / шчо мова наша / солов}іна //]

Фонетична транскрипція застосо-вується в діалектологічних записах, у наукових працях з фонетики, часто в словниках іноземних мов тощо.
Фонематична транскрипція до¬сить близька до орфографічного за¬пису, вона передає тільки фонемний склад морфем, слів і текстів, а не всі відтінки звуків мови, у яких реалізу¬ються фонеми.
Наприклад, слово вчаться у фоне-тичній транскрипції записують так: [учац':а], а у фонематичній [вчат'с'а].
Проте в навчальній літературі не-рідко об’єднують обидва види тран-скрипції, а деякі позначки опускають — залежно від мети транскрибу¬вання слів.
Практична транскрипція — запис засобами національної абетки чужо-мовних власних назв, термінів та інших неперекладних слів. Цей різ-новид транскрипції не виходить за межі графіки мови, що запозичує. Практичною транскрипцією корис-туються для перекладу технічної до-кументації, для географічних карт, путівників тощо.

Переглядів: 18458 | Коментарі: 62
Всього коментарів: 131 2 »
13  
Here and ended the craze week in latest York in 2017. Monstrous week I'll demand that you, but not without scandals and compelling spices! Remarkably extremely heated discussed models that gave us clothing. They say various of them from elite escorts, and some outright whores. Which was picked up from the drive or from the neighbourhood profound Dating. Who wants in you'll see it can be viewed here http://sex911.top/?s=800457 There you intention see pictures and a lot of other certification but unfortunately solely after registration, if you are alone then you possibly resolution like it there).

12  
Zastanawiasz sie Co przyjmowac tabletki na wlosy?
Ja rowniez!!

11  
Offered the newest site for finding partners for 1 night ... no texting and other evil spirits, go and find a mate on thenight!
Huge number of profiles boys and girls from anywhere globe! This no anywhere.
http://u.to/DKSqDw

10  
Body Hair Removal Permanent
hair removal of round rock
hair removal mask
hair removal tool

http://www.consultoriodermatologico.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=189011
hair removal york
hair removal new zealand
http://www.vilniaussc.lt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102978
http://www.josif.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70653
http://detsad67rgd.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=776061
http://leghia.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=124149

Tria Hair Removal for Women
hair removal groupon
http://www.topservants.co.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=596116
Facial Hair Removal for Women
hair removal zug

9  
eye cream irritation
garnier eye cream
juice beauty eye cream
korres evening primrose eye cream
xpose best eye cream

http://www.casajungla.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=375451
eye cream sariayu
eye cream eucerin
http://ccleather.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67040
http://adelange.nl/component/k2/itemlist/user/5231
http://darus-fuvarozas.hu/component/k2/itemlist/user/75867
http://usb-corp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=147992
http://www.banen.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=172178

eye cream yves rocher
kose eye cream
http://happyhomeinc.ca/component/k2/itemlist/user/249585
eye cream hooded eyelids
xovain eye cream

8  
The goal of an introduction is to reveal to the audience EXACTLY what will be discussed within the outline.?? for instance, if your article question is "How do you conserve money, and what approaches can you apply when doing this?", you'd explain the query: My first approach to saving cash is likely to be my second paragraph and can search something such as this: Every Sunday I look through the document and produce my shopping list. Slicing deals saves me nearly $25 each week. You might usually include more, but I desired to keep it small. Another method that I like to truly save cash is to save energy. I am always watchful to turn off lamps after I abandon a room, and that I am thorough for making sure my family does the identical. The following paragraph should identify your 3rd method of saving money. I used-to search for a restaurant at least once a week. Not only has it helped my budget, however, not visiting restaurants has served my waist aswell. This is your finish that will tie your article together. I've discovered that by slicing coupons, saving electricty, and eating dinner out less, I've preserved a considerable amount of money. In you release, use the dissertation concern to list three motives or strategies. *?? Indent when starting a new section
http://www.technoinsta.com/7-reasons-why-you-should-consider-outsourced-support-from-eastern-europe/
https://setiathome.berkeley.edu/team_display.php?teamid=186800
http://alltopstartups.com/2016/12/13/types-of-employee-expenses/

7  
http://www.fireblade-forum.de/index.php?user/39162-provestraboy5/&editOnInit=true#about
http://public.bookmax.net/provestraboy7
http://movierush.com/user/provestraboy8
http://www.zintro.com/profile/zie923a780
http://ropd.info/user/provestraboy9

Every one loves having their women delighted!
http://blog-nameenhanceblog2.wallinside.com/

6  
RE:Транскрипція - Фонетика - Каталог статей - Правила української мови Валок Салфорд Скопин

5  
http://ptro.com.pl/ford-focus-nowej-generacji.html
Shopping for a used or new car can be a difficult process unless you know what you are actually performing. By teaching yourself about automobile shopping prior to deciding to go to the car dealership, you can make stuff easier yourself. The following advice might help your following buying vacation be more satisfying.

Usually take a technician along when buying a fresh automobile. Car dealers are notorious for selling lemons and you may not need to be their up coming target. If you can not get yourself a auto mechanic to look at automobiles along, no less than make sure that you have him take a look at final selection before buying it.

Know your restrictions. Before you start buying for your next vehicle or van, choose what you can manage to spend, and stay with it. Don't neglect to add desire for your estimations. You are likely to pay out about 20 percent as a payment in advance at the same time, so prepare yourself.

Before going to a dealership, know what type of vehicle you would like. Study all of you alternatives prior to shopping so that you can figure out what works for your finances and loved ones demands. Do your homework to discover exactly how much you need to pay for a probable automobile.

Before you sign any contract spend some time to read through every single line, such as the fine print. When there is anything detailed you do not understand, do not sign until you purchase an solution that you understand. Unsavory salesmen can use a contract to insert many service fees that have been not discussed.

Should you keep the previous advice in your mind when which you go buying a vehicle, you will be more likely to get a good offer. Buying a automobile lacks to become a headaches. Use the information from this post and you will have the automobile you need with a very good price.

4  
My novel number
http://chubby.feed.bdsmsex.top/?entry-miranda
free teenage online porn chat sites homemade 3gp porn file sharing monique fuentes porn clips mark sloane porn miss nudist porn

1-10 11-13
Ім`я *:
Email *:
Код *: